รายชื่อแพทย์

นพ. ประจวบ เจนศาสดา

นพ. ประจวบ เจนศาสดา

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.ชมพูพร แสงบริสุทธิ์

พญ.ชมพูพร แสงบริสุทธิ์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.พรเทพ ธีรพงษ์

นพ.พรเทพ ธีรพงษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

พญ.ขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์

พญ.ขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ทพญ.พูนศรี สกุลคู

ทพญ.พูนศรี สกุลคู

สาขา : ทันตแพทย์

นพ.พจน์ ศิริอัสสกุล

นพ.พจน์ ศิริอัสสกุล

สาขา : วิสัญญีแพทย์

พญ.วีระนุช เอี่ยมพรรัตน์

พญ.วีระนุช เอี่ยมพรรัตน์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.วิทิต ส่งเจริญ

นพ.วิทิต ส่งเจริญ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.จักรพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ

นพ.จักรพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พญ.อาทิตยา วัลลภาพันธุ์

พญ.อาทิตยา วัลลภาพันธุ์

สาขา : สูตินรีแพทย์

นพ.อัมพร เย็นจันทร์

นพ.อัมพร เย็นจันทร์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

นพ.เจนกิจ  แย้มกสิกร

นพ.เจนกิจ แย้มกสิกร

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

พญ.พัชราภรณ์  มั่งมีศรีสุข

พญ.พัชราภรณ์ มั่งมีศรีสุข

สาขา : กุมารแพทย์

พญ.สิริณัฐ  พึ่งเจริญ

พญ.สิริณัฐ พึ่งเจริญ

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

พญ.อริศรา  ฤกษ์ฉวี

พญ.อริศรา ฤกษ์ฉวี

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

พญ. ปวริศา นิลเลื่อม

พญ. ปวริศา นิลเลื่อม

สาขา : สูตินรีแพทย์

นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

นพ.ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.กิติเดช  บุญชัย

นพ.กิติเดช บุญชัย

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.เสมชัย เพาะบุญ

นพ.เสมชัย เพาะบุญ

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

พญ. กนกนวรรณ เอี่ยมชาญบรรจง

พญ. กนกนวรรณ เอี่ยมชาญบรรจง

สาขา : กุมารแพทย์

นพ.วิทิต ส่งเจริญ

นพ.วิทิต ส่งเจริญ

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

นพ.วีรธัช อานันทนิตย์

นพ.วีรธัช อานันทนิตย์

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

นพ.อิทธิพงศ์ พิสิฐเวช

นพ.อิทธิพงศ์ พิสิฐเวช

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์