image
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
image
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

การบริการในคลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัยคลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัย  

     โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย

      ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย โดยอาจแบ่งได้ ดังนี้ 

 • โรคทั่วไป (General Diseases)  เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงและโรคไข้หวัด เป็นต้น
   
 • โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work Related Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียดจากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
   
 • โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)  เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

 

การบริการ ในศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

 1. บริการ wellness ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  ตรวจสุขภาพประจำปี  ตรวจเพื่อทำประกันชีวิตและตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการวัคซีนป้องกันโรค
 2. บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง หู-ตา-ปอด ตามโปรแกรมอาชีวอนามัย และโปรแกรมตรวจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
 3. Mobile check up นอกสถานที่

 

ข้อแนะนำบริการตรวจสุขภาพ  ดังนี้

 •      ท่านสามารถติดต่อที่แผนกตรวจสุขภาพทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น. ** หากต้องการรับผลในวันเดียวกัน ควรมาก่อน 16.00 น. **
 •      ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2092-4900 ต่อ 138 เพื่อทำการนัดวันเวลาสำหรับการตรวจสุขภาพ
 •      กรุณานำประวัติการตรวจสุขภาพของท่านในปีที่แล้วมาด้วย (ในกรณีที่มีปัญหาต้องการปรึกษาแพทย์)
 •      สำหรับการตรวจเลือดเพื่อดูไขมันและน้ำตาลในเลือด  ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 •      กรณีที่มีการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เอ็กซเรย์ทางเดินอาหาร ควรงดอาหารและน้ำทุกชนิด 
 •      หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันเวลาที่นัดหมาย กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเลื่อนการนัดหมาย ได้ที่ คลินิกตรวจสุขภาพ 0-2960-9655-9 ต่อ 138

องค์กรต่างๆที่ให้ความไว้วางใจ

                        

 

                        

 

                            

 

                

                   

               

 

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม :  คลินิกสุขภาพและอาชีวะอนามัย  0-2092-4900 ต่อ 138 (ในเวลาทำการ) 

แผนกเวชระเบียน 0-2092-4900 ต่อ 100 (นอกเวลาทำการ)

 

 แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

พญ.ดุษดี ธรรมานวัตร์

นพ.วิทิต ส่งเจริญ