ประวัติแพทย์

นพ.อัมพร เย็นจันทร์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

 

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต   : คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : สาขาอายุรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2540