ประวัติแพทย์

นพ.วิทิต ส่งเจริญ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553