ประวัติแพทย์

พญ.อริศรา ฤกษ์ฉวี

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต